ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 2016ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2017

ΘΕΜΑ: Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες) για το 2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες λήγει στις 13 Απριλίου 2017.

 

Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, καθώς και με την υπ' αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015 (ΦΕΚ Β' 2579) Κ.Υ.Α. υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίστηκε ότι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του νέου συστήματος «ΠΟΘeΝ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr.


Η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘeΝ” πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

 

Με τις νέες διατάξεις, έχει γίνει επανακαθορισμός του περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες – πιστωτικά ιδρύματα, κινητά μεγάλης αξίας, δανειακές υποχρεώσεις, δανειακές υποχρεώσεις, οφειλές από πρόστιμα – ποινές, φόρους – τέλη προς το Δημόσιο, κλπ).

 

Παράλληλα στο άρθρο 172, παράγραφος 5 του Ν. 4389/2016 προβλέπεται ότι:

«Τα τραπεζικά και τα κάθε είδους πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση βεβαιώσεις περί του υπολοίπου των καταθέσεων αυτού την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους»

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr, οι υπόχρεοι, πέρα από την υποβολή της δήλωσης, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν επιπλέον πληροφορίες που μπορεί να χρειαστούν μέσω των πεδίων «Χρήσιμα Αρχεία» και «Συχνές Ερωτήσεις». Παράλληλα, επιλέγοντας την επιλογή «Εγχειρίδιο Χρήσης» ή απευθείας στο παρακάτω link https://www.pothen.gr/pothen/manual/ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ένας υπόχρεος προκειμένου να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του.

 

Ωστόσο, σας παραθέτουμε κάποιες διευκρινήσεις προς διευκόλυνσή σας:

  • Θα πρέπει να επιλέξετε ως Αρχή Ελέγχου την Γ' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

 

  • Στο πεδίο Ιδιότητες Υπόχρεου πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία ΜΜΕ και στη συνέχεια την επιλογή Ημερήσια/Περιοδικά έντυπα

 

  • Οι Ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, διαχειριστές, καθώς και γενικοί διευθυντές και διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης των επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας ανήκουν στην κατηγορία των υποχρεωτικά ελεγχόμενων ιδιοτήτων. Θα εμφανισθεί σχετικό μήνυμα στην καρτέλα «Στοιχεία Υπόχρεου» του συστήματος. Ως εκ τούτου, οφείλουν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά κάποια πρόσθετα  δικαιολογητικά, όπως αντίγραφα συμβολαίων ακινήτων, βεβαιώσεις τραπεζικών λογαριασμών κ.ά.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                          Η Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Σαββάκης                                  Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα