ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ GDPR ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Απάντηση του ΕΔΟΕΑΠ σχετικά με την καταβολή του  2% από τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό:

Σχετικά με το αν οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό υποχρεούνται να πληρώνουν την εργοδοτική εισφορά 2 %, ο ΕΔΟΕΑΠ μας απάντησε γραπτώς ότι δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση από την εκ του νόμου υποχρέωση καταβολής της εισφοράς 2 %, καθόσον αυτή συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τη δραστηριότητα του Μέσου ως Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.

Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας κρατούμε ενήμερους.

2. Συμμόρφωση εκδοτικών επιχειρήσεων με τον GDPR:

Όπως όλοι γνωρίζετε από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική μεταστροφή της νομοθεσίας και αντικαθιστά τον νόμο περί προστασίας δεδομένων 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος και καταργείται με την ψήφιση του νέου νόμου.

Τα βασικά θέματα που πρέπει να ελέγξει και να συμμορφωθεί κάθε εκδοτική  επιχείρηση με τον GDPR είναι τα εξής:

  • · Να  ενημερώσει τους συνδρομητές της για τα δεδομένα που τηρεί στο αρχείο της και πώς τα επεξεργάζεται
  • · Να ενημερώσει τους συνδρομητές της για ποιους σκοπούς συλλέγει τα  προσωπικά δεδομένα
  • · Να ζητήσει συγκατάθεση για την συνέχιση της αποστολής ενημερωτικού υλικού, προσκλήσεων κτλ.  σε μορφή newsletter.
  • · Να ζητήσει συγκατάθεση για την συνέχιση της αποστολής του εντύπου με τη μορφή αμοιβαιότητας ή τιμής ένεκεν

Κατόπιν αιτήματος πολλών μελών μας, σας αποστέλλουμε δύο ενδεικτικές φόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να ζητήσετε τη συναίνεση από τους πελάτες σας.

è Η πρώτη αφορά αποκλειστικά και μόνο τα συνδρομητικά έντυπα, τα οποία τηρούν αρχείο αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή του εντύπου και δεν αποστέλλουν έταιρα ενημερωτικά  (newsletter, διαφημιστικά κτλ.) και μπορείτε να τη δημοσιεύσετε σε κάποιο σημείο της εφημερίδας ή του περιοδικού σας, προκειμένου να τη δουν οι αναγνώστες σας.

è Η δεύτερη αφορά εκδοτικές επιχειρήσεις που αποστέλλουν και έταιρο ενημερωτικό υλικό είτε μέσω e-mail είτε ταχυδρομικά και θα την αποστείλετε είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε αποστέλλοντας τα με e-mail ή σε έντυπη μορφή ζητώντας να σας απαντήσουν θετικά ή αρνητικά (τα σχετικά έντυπα σας επισυνάπτονται).

Τονίζουμε ότι αυτές οι φόρμες είναι ενδεικτικές και αφορούν τις πιο απλές περιπτώσεις τήρησης αρχείου. Ωστόσο, επειδή στην ΕΔΙΠΤ υπάρχουν επιχειρήσεις με πολλαπλές δραστηριότητες, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να συντάξει με ευθύνη της αντίστοιχη φόρμα που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα των δραστηριοτήτων της

3. Διανομή εύλογης αμοιβής για τον Τύπο από τον ΟΣΔΕΛ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός Συλλογής και Διαχείρισης Έργων Λόγου τηρεί Κανονισμό Διανομής των δικαιωμάτων του Τύπου. Η διανομή των δικαιωμάτων στον κλάδο του Τύπου διενεργείται αποκλειστικά βάσει δηλώσεων των ίδιων των δικαιούχων, ώστε να εξασφαλιστούν υπεύθυνα τα στοιχεία, στα οποία θα στηριχθεί. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 για τη συλλογική διαχείριση, οι δικαιούχοι αναθέτουν στον Οργανισμό τη διαχείριση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων, για τα οποία προβλέπεται είσπραξη εύλογης αμοιβής και με βάση αυτή την ανάθεση εισπράττουν. Η ανάθεση γίνεται μέσω σύμβασης την οποία συνάπτει ο κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούχος με τον Οργανισμό για να εισπράξει.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του οργανισμού www.osdel.gr .

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                                  Πέννυ Καλύβα


Συναίνεση μόνο για αποστολή εντύπου 1

 

Συναίνεση για αποστολή εντύπου και παροχή άλλης πληροφόρησης