ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΔΟΕΑΠΑγαπητοί Συνάδελφοι,
Συνημμένα σας διαβιβάζουμε την εγκύκλιο 11 του ΕΔΟΕΑΠ με θέμα: " Ενημέρωση υπόχρεων για την Ειδική Εισφορά 2% επί των αμοιβών υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet) , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 περίπτωση στ' του άρθρου 24 του νόμου 4498/2017 και απεικόνιση της διαδικασίας υποβολής και καταβολής της ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ) καθώς και την εγκύκλιο 12 με θέμα " ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ & ΑΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017-3/2018  ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2018-6/2018.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Ο Πρόεδρος                                     Η Γεν.Γραμματέας
Μιχάλης Σαββάκης                                Πέννυ Καλύβα

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12