Ιστορικό

 

 
Η ασφαλιστική κάλυψη των μελών της ΕΔΙΠΤ
 

Με το Ν3655/2008  συστάθηκε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Καλλιρόης 5 και Περεβού 20), τηλ.  2109212727.

Στην ασφάλιση του  ως άνω νεοσυσταθέντος Ταμείου υπάγονται μεταξύ άλλων κατηγοριών, και οι Ιδιοκτήτες εντύπων, φυσικά πρόσωπα με κατοχύρωση του σήματος στο Υπουργείο Εμπορίου με κύρια απασχόληση την έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού.

Αν ιδιοκτήτης της εφημερίδας ή του περιοδικού είναι εταιρεία, στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται τα παρακάτω πρόσωπα: α) Ο ομόρρυθμος εταίρος αν ιδιοκτήτης είναι προσωπική εταιρεία, β) Ο συμμετέχων με το μεγαλύτερο ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο, εάν ιδιοκτήτης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και γ) Ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό ονομαστικοποιημένων μετοχών, αν ιδιοκτήτης είναι ανώνυμη εταιρεία.

Αν στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν προϋποθέσεις για ασφάλιση περισσότερα του  ενός πρόσωπα λόγω ίσης συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, η αμετάκλητη επιλογή του ασφαλιστέου προσώπου από όσα έχουν ίσα ποσοστά, γίνεται από την επιχείρηση που εκδίδει την εφημερίδα ή το περιοδικό .Σε περίπτωση πολλαπλών δραστηριοτήτων της εταιρίας, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς, η ασφάλιση χωρεί υποχρεωτικά σε έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ασφαλισμένος.

 

Τα  δικαιολογητικά εγγραφής στο Ταμείο  είναι τα κάτωθι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γέννησης ή Φωτοτυπία αυτού ή της ταυτότητας ή  του διαβατηρίου επικυρωμένα
 3. Βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορίας (περί Σήματος) ως προς την ιδιοκτησία του Σήματος
 4. Μία φωτογραφία
 5. Το απογραφικό δελτίο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο , με σφραγίδα και υπογεγραμμένο
 6. Φύλλα της εκδιδόμενης εφημερίδας ή περιοδικού
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται με ακριβή προσδιορισμό το κύριο επάγγελμά σας , ότι τούτο  ασκείται κατά κύρια απασχόληση , καθώς επίσης εάν είστε ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο ή Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης και σε ποιο. Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Αστυνομικής ή οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής , η οποία θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.
 8. Εκκαθαριστική δήλωση φόρου εισοδήματος
 9. Εταιρικό
 10. Έναρξη εργασιών στην Εφορία
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να δηλώνει πόσα φύλλα πωλούνται κατ’ έκδοση.  Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Αστυνομικής ή οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής , η οποία θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής.

 

Το κείμενο συντάχθηκε από την  κα Ειρήνη Χαλκιαδάκη