Διοικητικό Συμβούλιο

Η Διοίκηση της ΕΔΙΠΤ

Κυρίαρχο διοικητικό όργανο της ΕΔΙΠΤ είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην οποία μετέχουν όλα τα Τακτικά Μέλη και οι Συνταξιούχοι Εκδότες – Δημοσιογράφοι Μέλη της.

Κάθε τρία χρόνια η Γ.Σ. εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ όπως συγκροτήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 22.02.2023:

 
Αντιπρόεδρος
 

 

Γενικός Γραμματέας

 

 
Ειδική Γραμματέας
Ελένη Γκογκώνη
 

 
Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 

 
Μέλος

Αντωνία Σέργη

 


Μιχαήλ Σαββάκης (2014 – 2023)