Επείγουσα ενημέρωση για πρόγραμμα επιδότησης χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων για το 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε τροποποιητική ΚΥΑ για την επιχορήγηση κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων για το 2022 (ΦΕΚ 3168/2024).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του επιπλέον κόστους  δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, τα παραστατικά εκτυπώσεως, τα λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και από έκθεση ορκωτού λογιστή, για τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την εν λόγω ενίσχυση υποβάλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport από την 10η μέχρι την 20η Ιουνίου 2024 και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα της εν λόγω ΚΥΑ), στην οποία η αιτούσα επιχείρηση θα δηλώνει τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία οικονομική οντότητα και τις ενισχύσεις που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει, δυνάμει καθεστώτων που στηρίζονται στο Τμήμα 2.1 της υπό στοιχεία (C2022) 131 Ι/01 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Υπογραμμίζεται ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (ΜΕΤ) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης μέχρι και την προτεραία της αίτησής τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport.

FEK 2024 Tefxos B 03168 Downloaded 04 06 2024 (3)