Νέα μέτρα στήριξης και ρυθμίσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται απο τον κορονοϊο

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκαν δύο νέα ΦΕΚ στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορονοϊό.

 

Α. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ 1161 (σας επισυνάπτεται) ορίζει τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία, την πρόσκαιρη τηλεργασία, τον πίνακα προσωπικού ασφαλούς εργασίας (έκτακτη εκ περιτροπής) και τον πίνακα μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου:

 

  1. Εκ περιτροπής εργασία:

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται λόγω του κορωνοϊού (βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει ακαθάριστων εσόδων 2018) και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, μπορούν να θέτουν το προσωπικό τους σε «εργασία εκ περιτροπής» – ώστε να δουλεύουν κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες το μήνα – εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο θεωρούνται πληττόμενοι και συνεχίζουν να είναι ενταγμένοι στους ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών. Το μέτρο προβλέπει πως με περίοδο αναφοράς τον μήνα, κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες, συνεχόμενα ή διακεκομμένα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στην επιχείρηση να απασχολεί τον εργαζόμενο κατ’ ελάχιστο μισό μήνα κάθε μήνα ώστε να του καταβάλλει στη συνέχεια κατ’ ελάχιστο το μισό μισθό. Το μέτρο πηγαίνει βδομάδα – βδομάδα και προβλέπεται πως ανά εβδομάδα εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. Ισχύει ρήτρα μη απόλυσης και διατήρησης των θέσεων εργασίας. Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου το νέο ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».

 

  1. Αναστολή και τηλεργασία:

Επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ μπορούν να συμφωνήσουν με εργαζόμενους, τους οποίους έχουν θέσει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, την παροχή εργασίας με τηλεργασία για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης τους. «Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή», αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργική απόφαση. Οι εργοδότες, υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της με το νέο ειδικό έντυπο πρόσκαιρης τηλεργασίας στο σύστημα «Εργάνη» . Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, η πρόσκαιρη τηλεργασία είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Το ποσό της αμοιβής μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία του, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Δηλαδή ο εργοδότης μπορεί να καλύπτει το 100% του μισθού συμπληρώνοντας το ποσό που απομένει μετά τα 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης. Για τις αποδοχές της πρόσκαιρης τηλεργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

  1. Εξ αποστάσεως εργασία:

Οι εργοδότες είτε πλήττονται είτε όχι – εντός και εκτός ΚΑΔ – μπορούν έως την λήξη  των έκτακτων και προσωρινών μέτρων περιορισμού μετακινήσεων, να καθορίσουν, με απόφασή τους (μονομερώς δηλαδή) ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια ο μισθός καταβάλλεται ακέραιος και η σύμβαση εργασίας παραμένει ίδια. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το νέο ειδικό έντυπο στην «Εργάνη»

 

Β. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ:

Το ΦΕΚ 1135 (σας επισυνάπτεται) προβλέπει την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS) και χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” έως και τις 10 Απριλίου 2020.

 

Η ΕΔΙΠΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεώτερο  θα σας ενημερώνει άμεσα.

 

                                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                               Για το Δ.Σ.

                                            Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

                                     Μιχάλης Σαββάκης                                       Πέννυ Καλύβα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 1135

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 1161