Την Τετάρτη 23 Μαρτίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΤ

Τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), προκειμένου να γίνει ο τακτικός ετήσιος απολογισμός (Διοικητικός και Οικονομικός) για το 2021.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΠΤ, εφόσον βέβαια έχουν τακτοποιήσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής), που μπορούν να το κάνουν και την ίδια ημέρα. Υπενθυμίζεται δε ότι τα Ομότιμα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού).                          

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 23.03.2022 είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών  της ΕΔΙΠΤ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Διαπίστωση απαρτίας
 2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 3. Έκθεση  των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο
 4. Εισήγηση για διαγραφές μη ενεργών μελών
 5. Εισήγηση για  ένταξη των μελών που διέκοψαν την έκδοσή τους ενώ παρέμειναν επί 10 χρόνια τακτικά μέλη της ΕΔΙΠΤ ή συμμετείχαν για 2 τουλάχιστον φορές στο Δ.Σ. στην κατηγορία των Ομοτίμων Μελών, σύμφωνα με το καταστατικό
 6. Ψηφοφορία για τη διαγραφή μελών και την ανακήρυξη σε ομοτίμων διά ανατάσεως της χειρός
 7. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία
 8. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής από την Πρόεδρο
 9. Παρουσίαση από τον Ταμία του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2022
 10. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό διά ανατάσεως της χειρός
 11. Εισήγηση για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΔΙΠΤ. Συζήτηση και ψηφοφορία διά ανατάσεως της χειρός
 12. Εισήγηση για την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων συνδρομής και εγγραφής. Συζήτηση και ψηφοφορία διά ανατάσεως της χειρός
 13. Προτάσεις για τους προσεχείς στόχους και δραστηριότητες του Δ.Σ.
 14. Μυστική ψηφοφορία για τα πεπραγμένα & τον οικονομικό απολογισμό