Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για Εγγραφή Νέου Μέλους Στην Ε.Δ.Ι.Π.Τ.

1. Δήλωση των στοιχείων του αιτούντος σε σχετικό έντυπο-αίτηση της Ε.Δ.Ι.Π.Τ

2. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία να φαίνεται η κατοχύρωση τίτλου του εκδιδόμενου εντύπου στο όνομα του αιτούντος ή έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο νομίμου χρήσεως του τίτλου.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, περί δηλώσεως ασκήσεως επιτηδεύματος με αντικείμενο εργασίας την έκδοση εφημερίδος ή περιοδικού και αντίγραφο καταστατικού σε περίπτωση Νομικού Προσώπου.

4. Αντίτυπα της τελευταίας διετίας.

5. Πιστοποιητικό γέννησης (από τον Δήμο ή την Κοινότητά του).

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που έχει εκδοθεί όχι παλαιότερα του τετραμήνου.

7. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

8. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος, έγχρωμες.

9. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.


Σημείωση:

Για την εγγραφή στην Ε.Δ.Ι.Π.Τ ενός ιδιοκτήτη - εκδότη εφημερίδας ή περιοδικού, πρέπει το έντυπο που εκδίδει να κυκλοφορεί τουλάχιστον κατά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο και να εκδίδεται συνεχώς πέραν της διετίας.

Η έγκριση ή μη της αιτήσεως εισδοχής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, μετά δε την έγκρισή της ο αιτών καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής 50 Ευρώ, ως και ετήσια συνδρομή, η οποία για το έτος 2020 έχει ορισθεί σε 50 Ευρώ.

Κατεβάστε το PDF εδώ

300X250_1

Επικαιρότητα