Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για Εγγραφή Νέου Μέλους Στην Ε.Δ.Ι.Π.Τ.

ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Δήλωση των στοιχείων του αιτούντος σε σχετικό έντυπο-αίτηση της Ε.Δ.Ι.Π.Τ

2. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία να φαίνεται η κατοχύρωση τίτλου του εκδιδόμενου εντύπου στο όνομα του αιτούντος ή έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο νομίμου χρήσεως του τίτλου.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, περί δηλώσεως ασκήσεως επιτηδεύματος με αντικείμενο εργασίας την έκδοση εφημερίδος ή περιοδικού και αντίγραφο καταστατικού σε περίπτωση Νομικού Προσώπου.

4. Αντίτυπα της τελευταίας διετίας.

5. Πιστοποιητικό γέννησης (από τον Δήμο ή την Κοινότητά του).

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που έχει εκδοθεί όχι παλαιότερα του τετραμήνου.

7. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

8. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος, έγχρωμες.

9. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

1. Δήλωση των στοιχείων του αιτούντος σε σχετικό έντυπο-αίτηση της Ε.Δ.Ι.Π.Τ.

2. Βεβαίωση κατοχύρωσης του domain name.

3. Πιστοποιητικό γέννησης (από τον Δήμο ή την Κοινότητά του).

4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που έχει εκδοθεί όχι παλαιότερα του τετραμήνου.

5. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής.

6. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας, περί δηλώσεως ασκήσεως επιτηδεύματος με αντικείμενο εργασίας τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

7. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος, έγχρωμες.

8. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.Σημείωση:

- Για την εγγραφή στην Ε.Δ.Ι.Π.Τ ενός ιδιοκτήτη - εκδότη εφημερίδας ή περιοδικού, πρέπει το έντυπο που εκδίδει να κυκλοφορεί τουλάχιστον κατά εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο και να εκδίδεται συνεχώς πέραν της διετίας.

- Για την εγγραφή στην Ε.Δ.Ι.Π.Τ ενός ιδιοκτήτη ηλεκτρονικού εντύπου, πρέπει να ασκεί τη δημοσιογραφία αποδεδειγμένα για ένα χρόνο.

Η έγκριση ή μη της αιτήσεως εισδοχής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως, μετά δε την έγκρισή της ο αιτών καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής 50 Ευρώ, ως και ετήσια συνδρομή, η οποία για το έτος 2021 έχει ορισθεί σε 50 Ευρώ.

Κατεβάστε το PDF εδώ


Επικαιρότητα