Έως 28 Φεβρουαρίου η προθεσμία για τις αιτήσεις για την επιδότηση μεταφορικών και χάρτου για το Δ’ τρίμηνο 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το απόγευμα της Παρασκευής τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στην πλατφόρμα mybusinessSupport για τις αιτήσεις της επιχορήγησης μεταφορικού κόστους  και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων για το Δ΄  τρίμηνο με καταληκτική ημερομηνία  την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.  Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  δεν θα δοθεί παράταση.

 

Επιδότηση μεταφορικών:

Με την έννοια του κόστους μεταφοράς ορίζεται οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (ίδια μέσα πρακτορείου, ίδια μέσα επιχείρησης, μέσα δημοσίας χρήσεως , επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αεροπορικά, σιδηροδρομικά και ακτοπλοϊκά μέσα) των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο διάθεσης προς πώληση, καθώς και το κόστος μεταφοράς των αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη και αφορά στο ημερολογιακό δίμηνο και στα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2021 και 2022.

Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του διμήνου ή τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014, καθώς και από τα παραστατικά και λοιπά αποδεικτικά των λειτουργικών εξόδων των ίδιων μέσων των επιχειρήσεων.

 

Επιδότηση κόστους χάρτου:

Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, τα παραστατικά εκτυπώσεως, τα λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και από έκθεση ορκωτού λογιστή, για τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν παραστατικά για το 2021, ελλείψει στοιχείων σύγκρισης, υπολογίζεται μηδενική ενίσχυση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου.

 

Εκ του Δ.Σ.