ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΚΥΑ για την επιδότηση των ΜΜΕ για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΚΥΑ για την επιδότηση των ΜΜΕ για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά και από τις επίμονες επαφές και πιέσεις της ΕΔΙΠΤ από κοινού με τις δύο άλλες Ενώσεις Περιφερειακού Τύπου (ΕΙΕΤ, ΣΗΠΕ), υλοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημά μας που αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων των Μ.Μ.Ε. από τις οφειλές που είχαν σωρευτεί από το άδικο μέτρο του 2% υπέρ του  ΕΔΟΕΑΠ. Έτσι υπεγράφη και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργό Θεόδωρου Λιβάνιου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη για την ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών εφηµερίδων και των περιοδικών, που αφορά στην χρηματοδότηση των οφειλών τους έναντι του ΕΔΟΕΑΠ για τη μηνιαία εισφορά του 2% επί του τζίρου για την περίοδο από 01/12/2017 έως 31/12/2020.

 

Συνιστούμε όμως την προσοχή σε όλους καθώς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από σήμερα 30 Ιουλίου 2021 και λήγει την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021.

 

Το πρόγραμμα συνίσταται στη συνολική κάλυψη των εισφορών:

α) για τους δικαιούχους οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει εισφορές στον ΕΔΟΕΑΠ για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020, στην καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων εισφορών απευθείας στον Οργανισμό προς εξόφληση των σχετικών οφειλών

β) για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν καταβάλει μερικώς τις εισφορές τους στον ΕΔΟΕΑΠ για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020: i) στην καταβολή στον ΕΔΟΕΑΠ των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην ως άνω χρονική περίοδο προς εξόφληση των σχετικών οφειλών τους και ii) στην καταβολή στους δικαιούχους ποσού ίσου με τις ήδη καταβληθείσες εισφορές τους για την εν λόγω χρονική περίοδο.

γ) για τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν καταβάλει το σύνολο των εισφορών τους για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020 στον ΕΔΟΕΑΠ, στην καταβολή προς αυτούς ποσού ίσου με το ποσό των εισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ΕΔΟΕΑΠ στη διεύθυνση epidotisi@edoeap.gr με επισυναπτόμενα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτός τίτλος του ΜΜΕ, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, η κατηγορία του ΜΜΕ, το ΙΒΑΝ, το ποσό συνολικής πληρωμής προς τον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα).
  2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
  3. Πρόσφατη κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία θα είναι μεταγενέστερη από τις 29 Ιουλίου 2021
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) γενικής χρήσης του νομίμου εκπροσώπου εκδοθέν έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
  5. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.
  6. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου επιχείρησης, στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) αυτής, στον οποίο θα κατατεθούν τα σχετικά ποσά. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου ή αντίγραφο φύλλου κίνησης του λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου).
  7. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης)  είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,  είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν είναι εφικτή για αντικειμενικούς λόγους αναγόμενους στην ευθύνη δημοσίων αρχών η έκδοση ενός εκ των προβλεπόμενων  δικαιολογητικών έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

 

Για οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΔΟΕΑΠ στα τηλέφωνα 2107264340, 2107264318, 2107264371, 2107264369 και 2107264378.

 

Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεών μας, ως αντιστάθμισμα στην άδικη εισφορά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ και από την πλευρά μας δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για την πλήρη αναθεώρηση του άδικου αυτού μέτρου. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε συνέχεια και της απόφασης που λάβαμε στην τελευταία μας Γενική Συνέλευση προχωρούμε την διαδικασία της προσφυγής μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε συνεργασία με τις προαναφερόμενες δύο Ενώσεις.

 

Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

 

                                                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                                      Για το Δ.Σ.

                                                        Ο Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                                                Μιχάλης Σαββάκης                             Πέννυ Καλύβα

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΕΔΩ.