Επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ για την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου για τη διανομή των εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής, καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας (ΦΕΚ 4190/2022).

 

Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε ένα ημερολογιακό δίμηνο και τρία ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.2.2022 σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό δίμηνο ή τρίμηνο σε λογαριασμό ΙΒΑΝ, που οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στην ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πύλη myAADE στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.

 

Επιδότηση μεταφορικών:

Με την έννοια του κόστους μεταφοράς ορίζεται οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (ίδια μέσα πρακτορείου, ίδια μέσα επιχείρησης, μέσα δημοσίας χρήσεως , επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αεροπορικά, σιδηροδρομικά και ακτοπλοϊκά μέσα) των αντιτύπων από το σημείο παραγωγής μέχρι το σημείο διάθεσης προς πώληση, καθώς και το κόστος μεταφοράς των αντιτύπων που επιστρέφονται στον εκδότη και αφορά στο ημερολογιακό δίμηνο και στα ημερολογιακά τρίμηνα των φορολογικών ετών 2021 και 2022.

Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του διμήνου ή τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014, καθώς και από τα παραστατικά και λοιπά αποδεικτικά των λειτουργικών εξόδων των ίδιων μέσων των επιχειρήσεων.

 

Επιδότηση κόστους χάρτου:

Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, τα παραστατικά εκτυπώσεως, τα λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και από έκθεση ορκωτού λογιστή, για τις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν παραστατικά για το 2021, ελλείψει στοιχείων σύγκρισης, υπολογίζεται μηδενική ενίσχυση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου.

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport αίτηση για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης μέχρι και την 10η ημέρα του τρίτου μήνα από τη λήξη εκάστου ημερολογιακού διμήνου ή τριμήνου.

Ειδικά για το τελευταίο τρίμηνο η αίτηση υποβάλλεται μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης του πρώτου διμήνου και του δεύτερου ημερολογιακού τριμήνου 2022 ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2022.

4190 ΚΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙ