Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

 

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13412/327 του Υπουργείου Εργασίας (σας επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ),  η οποία ορίζει:

 

Α. Παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών:

  1. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

 

1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κοτρονοϊό, η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 30/9/2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

 

  1. Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων (για ασφαλιστικές εισφορές), απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

 

  1. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

 

Προσοχή:  Οι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορούν τις όποιες ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τον ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και την καταβολή του ειδικού τέλους 2%.

 

Η ΕΔΙΠΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να σας ενημερώνει άμεσα.

 

Για το Δ.Σ.

         Ο Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                           Πέννυ Καλύβα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 1077