Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων ρύθμισης

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 του Υπουργείου Εργασίας (σας επισυνάπτεται),  η οποία ορίζει:

 

Α. Παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών:

  1. Συγκεκριμένα για τους εργοδότες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορονοϊό, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

  1. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, (όπου αυτή προβλέπεται), για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης,  εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

 

  1. Η ΑΠΔ μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 υποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής  της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

 

Οι περιλαμβανόμενες στις ως άνω ΑΠΔ ασφαλιστικές  εισφορές για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων  εργασίας καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση εντός  των προβλεπόμενων στην παρ. 1 προθεσμιών (δηλ. έως 31/3/2020 και 30/4/2020 αντίστοιχα.)

 

 

Β. Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης  εργοδοτών

 

Για τους εργοδότες που εμπίπτουν στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον κορονοϊό η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών  ρυθμίσεων για ασφαλιστικές εισφορές, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το χρονικό  διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν  υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι  διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

 

Η ΕΔΙΠΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να σας ενημερώνει άμεσα.

 

Για το Δ.Σ.

             Ο Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                           Πέννυ Καλύβα

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 1044