Καμπάνια Ενώσεων Εκδοτών Τύπου: Τα fake news είναι junk news και βλάπτουν την ενημέρωσή σου

Ενημερωτική καμπάνια για την έγκυρη και αξιόπιστη δημοσιογραφία από τις Ενώσεις Εκδοτών Τύπου
Οι ενώ­σεις εκ­δο­τών έντυ­που και ηλε­κτρο­νι­κού Τύ­που Ε.Ι.Η.Ε.Α. (Ένω­ση Ιδιο­κτη­τών Ημε­ρή­σιων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών), ΕΝ.Ε.Δ. (ΕΝΕΔ: Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου), Σ.Η.Π.Ε. (Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων), Ε.Ι.Ε.Τ.  (Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου), Ε.Δ.Ι.Π.Τ. (Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) και εκ­δο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις μέ­λη του ΟΣ­ΔΕΛ, με­τα­ξύ των οποί­ων και η εφη­με­ρί­δα “Η Κα­θη­με­ρι­νή”, πραγματοποιούν πα­νελ­λα­δι­κή ενη­με­ρω­τι­κή κα­μπά­νια, που στο­χεύ­ει στην ενί­σχυ­ση της έγκυ­ρης και αξιό­πι­στης δη­μο­σιο­γρα­φί­ας.
Η κα­μπά­νια εστιά­ζει στον κίν­δυ­νο που δια­τρέ­χει η ενη­μέ­ρω­ση από τη δια­σπο­ρά ψευ­δών ει­δή­σε­ων και προ­τρέ­πει το κοι­νό αφε­νός να εμπι­στευ­θεί τους επαγ­γελ­μα­τί­ες δη­μο­σιο­γρά­φους και αφε­τέ­ρου να επι­λέ­ξει για άντλη­ση πλη­ρο­φο­ρί­ας τα μέ­σα των επαγ­γελ­μα­τιών Τύ­που. Η έμ­φα­ση δί­νε­ται στο γε­γο­νός ότι η κοι­νω­νι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία έχει αυ­ξή­σει τις ανά­γκες για έγκυ­ρη ενη­μέ­ρω­ση, ενώ την ίδια στιγ­μή το φαι­νό­με­νο των ψευ­δών ει­δή­σε­ων έχει λά­βει ανη­συ­χη­τι­κές δια­στά­σεις.
Η κα­μπά­νια, με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα “Τα fake news εί­ναι junk news και βλά­πτουν την ενη­μέ­ρω­σή σου. Εμπι­στεύ­σου μό­νο αξιό­πι­στες πη­γές”, υλοποιείται με την υπο­στή­ρι­ξη του ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο του πο­λι­τι­στι­κού και κοι­νω­νι­κού έρ­γου που επι­τε­λεί προς όφε­λος των συμ­βα­σιού­χων του, αλ­λά και του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου εν γέ­νει.

Καμπάνια Τύπου Δελτίο Τύπου 280422