Περιοδικά

SNACK & COFFEE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2005
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Χουδαλάκης
Ιστοσελίδα: http://forumsa.gr
Supply Chain & Logistics
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2006
Περιοδικότητα: Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης: Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα: http://supply-chain.gr