Περιοδικά

SNACK & COFFEE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2005
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Χουδαλάκης
Ιστοσελίδα:
Supply Chain & Logistics
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2006
Περιοδικότητα:
Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα: