Περιοδικά

MEAT NEWS
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2013
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Μυρτώ Κατερίνη
Ιστοσελίδα:
MEAT PLACE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2010
Περιοδικότητα:
Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα:
MOULDING – Μήτρες & εργαλεία
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2003
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαίο
Εκδότης:
Εμμανουήλ Μαρινάκης
Ιστοσελίδα: