Περιοδικά

ΧΡΗΜΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1988
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΧΡΗΜΑ & τουρισμός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1995
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Δεριζιώτης
Ιστοσελίδα:
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2001
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα:
ΧΡΩΜΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1990
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαίο
Εκδότης:
Ερμύλος Κωνσταντινίδης
Ιστοσελίδα: