ΧΡΗΜΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1988
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΧΡΗΜΑ & τουρισμός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1995
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Κωνσταντίνος Δεριζιώτης
Ιστοσελίδα
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2001
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα
ΧΡΩΜΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1990
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Ερμύλος Κωνσταντινίδης
Ιστοσελίδα