ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Μανούσος
Ιστοσελίδα
ΦΑΝΟΒΑΦΕΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1993
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αγλαϊα Στούρα
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Δημινιαίο
Εκδότης
Τάκης Τζίμας
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΧΡΗΜΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1988
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Κωνσταντίνος Ουζούνης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΧΡΗΜΑ & τουρισμός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1995
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Κωνσταντίνος Δεριζιώτης
Ιστοσελίδα
ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2001
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα
ΧΡΩΜΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1990
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Ερμύλος Κωνσταντινίδης
Ιστοσελίδα
ΨΗΤΟ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
-
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Χουδαλάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία